Kategorije

Arhiva

475.

475. Asım b. Ali kaže da je njemu pričao Asim b. Muhammed: – Gornji hadis čuo sam od svoga oca. Pošto ga nisam u cijelosti zapamtio, to mi ga je ispravio Vakid prenoseći od svoga oca koji govori da je Pročitaj više ›

474.

474. PRIČAO NAM JE Hamid b. Umer prenoseći od Bišra, njemu saopćio Asim, ovome Vakid prenoseći od svoga oca, on od Ibn-Omera ili od Ibni-Amra, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, preplitao svoje prste. Originalni tekst: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ Pročitaj više ›

473.

473. PRIČAO NAM JE Musedded, njemu kazao Ebu-Mu’avije prenoseći od A’meša, on od Ebu- Saliha, ovaj od Ebu-Hurejre, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao; “Skupno obavljanje namaza vjernika vrednije je za dvadeset pet stepeni (puta) Pročitaj više ›

472.

472. PRIČAO NAM JE Jahja b. Bukejr, njemu Lejs prenoseći od Ukajla, on od Ibn-Šihaba koga je obavijestio Urve b. Zubejr, da je Aiša, supruga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, rekla: – Pamtim svoje roditelje samo kao muslimane, a nijedan Pročitaj više ›

471.

471. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Mesleme prenoseći od Malika, on od Ibn-Šihaba, ovaj od Abbada b. Temima, a on od svoga amidže kako je vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u džamiji kako leži na leđima prebacivši jednu Pročitaj više ›

470.

470. PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, njega obavijestio Malik prenoseći od Ishaka b. Abdullaha b. Ebu-Talhe, ovoga Ebu-Murre, oslobođeni rob Akila b. Ebu-Taliba prenoseći od Ebu-Vakida Lejsija, da je rekao: – Dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Pročitaj više ›

469.

469. PRIČAO NAM JE Ebun-Numan, njemu Hammad b. Zejd prenoseći od Ejjuba, on od Nafija, a ovaj od Ibn-Omera, da je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je još držao govor, došao jedan čovjek i pitao: – Od koliko se Pročitaj više ›

468.

468. PRIČAO NAM JE Musedded, njemu kazao Bišr b, Mefeddal, a ovome Ubejdullah prenoseći od Nafija, ovaj je čuo od Abdullaha b. Omera, da je rekao: – Jedan čovjek upita Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio još Pročitaj više ›

467.

467. PRIČAO NAM JE Ahmed, njemu Ibni-Vehb da ga je obavijestio Junus b. Jezid prenoseći od Ibni- Šihaba, a ovome je rekao Abdullah b. Ka’b b. Malik kako ga je Ka’b b. Malik obavijestio, da je u doba Allahovog Poslanika, Pročitaj više ›

466.

466. PRIČAO NAM JE Ali b. Abdullah, njemu Jahja b. Seid, ovome Džu’ajd b. Abdur-Rahman, a njemu Jezid b. Husajfe prenoseći od Saiba b. Jezida, da je izjavio: Stajao sam u (Muhammedovoj ) džamiji i neki čovjek baci na mene Pročitaj više ›

465.

465. PRIČAO NAM JE Kutejbe, a njemu Lejs prenoseći od Seida b. Ebu-Seida, da je čuo Ebu- Hurejru gdje govori: – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je prema Nedždu konjanike i oni su doveli jednog čovjeka iz plemena Pročitaj više ›

464.

464. PRIČAO NAM JE Ebu-Nu’man i Kutejbe, njima Hammad b. Zejd prenoseći od Ejjuba. on od Nafija, ovaj od Ibn-Omera, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Mekku, pozvao Usmana b. Talhu i on je otvorio vrata (Ка’bе), Pročitaj više ›