941.

941. PRICAO NAM JE Seid b. Ebu-Merjem i kazao da mu jc pricao Ebu-Gassan, rckavsi da je i njemu prenio Ebu-Hazim od Sehla i kazao: “Mi smo sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, klanjali džuma-namaz, a potom bi bilo odmaranjc.”